ALGEMENE VOORWAARDEN POMM COSMETICS (SOPHIE DE BRUYN)


ART 1 : Correspondentie dient te gebeuren aan het adres van POMM COSMETICS 

(Sophie De Bruyn) (BTW 0837.358.438) Willem Kerricxstraat 62 - 2650 Edegem – België)

ART 2 : Elke factuur is contant betaalbaar (zonder korting), tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In dat geval dient de factuur betaald te worden vóór de vervaldatum vermeld of ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

ART 3 : Elke bestelling betekent een aanvaarding van onze algemene voorwaarden, dewelke vermeld staan op de keerzijde van het factuur en op www.pomm.be

ART 4 : De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer
aanvaard.

ART 5 : De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

ART 6 : In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondisse- ment van onze bedrijfszetel bevoegd